Sdílet
Ve středu 17. července 2019 proběhlo na radnici veřejné projednání návrhu územního plánu města Hořice. Účastníkům veřejného projednání byl představen návrh územního plánu, zpracovatelé provedli odborný výklad a odpovídali na dotazy z řad veřejnosti.

S návrhem územního plánu se i nadále můžete seznámit na  http://www.horice.org/navrhy/d-1094/p1=2772.

Mimo uvedený odkaz se s návrhem územního plánu můžete seznámit přímo na Městském úřadě – oddělení územního plánování v budově radnice – v 1. patře, místnost 224.

Dle ustanovení § 52 odst. 2 námitky protinávrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Dle ustanovení §52 odst. 3 nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání ( tj. do 24. 7. 2019 včetně) může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Pokud se rozhodnete uplatnit svoji připomínku nebo námitku je nutné ji doručit na MěÚ Hořice písemně poštou nebo přes podatelnu.

Více informací http://horice.org/moznost-pripominkovani-navrhu-uzemniho-planu-mesta-horice/d-13266

zdroj: horice.org