Sdílet

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2022/2023, se uskuteční ve čtvrtek 21.4.2022 od 14.00 do 18.00 hodin a v pátek 22.4.2022 od 14.00 do 16.00 hodin. Více informací o povinné školní docházce naleznete v článku.V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápisy dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2022/2023:      • ve čtvrtek 21.4.2022 od 14.00 do 18.00 hodin    • v pátek 22.4.2022 od 14.00 do 16.00 hodin
    • na Základní škole, Hořice, Komenského 338, okres Jičín        ◦ ředitelka Mgr. Michaela Kirchhofová, tel. 493 623 640, e-mail: reditel@zshorice.cz, web: www.zshorice.cz
    • na Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice, Žižkova 866        ◦ ředitel Mgr. Jan Sezima, tel. 493 623 109, e-mail: zs.daliborka@seznam.cz, web: www.nadaliborce.cz
    • na Základní škole Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín        ◦ ředitel Mgr. Roman Chalupa, tel. 493 624 462, e-mail: nahabru@seznam.cz, web: www.nahabru.cz

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. 
ztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2016. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2022/2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2016 do konce prosince 2016 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2017 do konce června 2017 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
K zápisu se dostaví také zákonní zástupci dětí (děti), kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 3/2017kterou se stanoví části společných školských obvodů u základních škol zřízených městem Hořice (v příloze).  Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu dítěte, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.    
Rodiče či jiní zákonní zástupci, kteří přijdou k zápisu, si přinesou rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz!
Bližší informace k zápisům naleznete na webových stránkách jednotlivých základních škol.

zdroj: horice.org