Zastupitelstvo

Podívejte se na složení zastupitelů města Hořice, jak hlasují zastupitelé, přečtětěti si programové prohlášení, nebo zápisy a jednotlivých zastupitelstev města Hořice.

Podívejte se na zápis Zastupitelstva, které proběhlo dne 2. května 2016, jak hlasoval Váš zastupitel, nebo celá strana? Čtěte dále.


 Účast zastupitelů

Hlasování zastupitelstva města Hořice -  2.5.2016

Nejdůležitejší bod Výroční zprávy městských organizací

Hlasování 
k bodu č.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
J. Bouzková * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
F. Doležal * * * * * *
* *
*
* * * * * * * * * * * * * *
I. Doležal * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Ertl * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
S. Filáková  N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
R. Chalupa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
B. Jančík * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. John * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
O. Kada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
P. Moravec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Pour * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. Sezima * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
P. Sieber * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Stuchlíková * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A.Svoboda * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I. Šedivá * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V. Šmatolán * * * * * * * * * * * * * * * * * * N * * * *
J. Toušová * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L. Vorlová * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
R. Vrťátko * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. Winter * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Schváleno? A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

* Pro   /    * Proti   /   Z Zdržel(a) se    /  N  Nepřítomen/Nepřítomna

U s n e s e n í  č.  2/2016 z jednání Zastupitelstva města v Hořicích dne 2. května 2016 

ZM/1/2/2016 — Organizační zajištění jednání Zastupitelstva města Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice s c h v a l u j e  organizační zajištění 2. zasedání Zastupitelstva města Hořice dne 2. května 2016.


ZM/2/2/2016 — Program jednání Zastupitelstva města Hořice.


 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice s c h v a l u j e  program jednání Zastupitelstva města Hořice dne 2. května 2016.


ZM/3/2/2016 — Plnění usnesení ze Zastupitelstva města Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í   plnění usnesení Zastupitelstva města Hořice č. 3 a 5/2013,  2 a 5/2015, 1/2016.


ZM/4/2/2016 — Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hořice.


ZM/5/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Sportovního zařízení města Hořice za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Sportovního zařízení města Hořice za rok 2015.


ZM/6/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Sociálních služeb města Hořice za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Sociálních služeb města Hořice za rok 2015.


ZM/7/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Domu kultury Koruna za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Domu kultury Koruna za rok 2015.ZM/8/2/2016 — Zpráva o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Hořicích za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Hořicích za rok 2015.


ZM/9/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Městské energetické — Hořice, s.r.o. za rok 2015.


 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Městské energetické — Hořice, s.r.o. za rok 2015.


ZM/10/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Technických služeb, spol. s r.o. za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Technických služeb, spol. s r.o. za rok 2015.


ZM/11/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Městské nemocnice Hořice za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í   výroční zprávu o hospodaření a činnosti Městské nemocnice Hořice za rok 2015.


ZM/12/2/2016 — prodej pozemku p.č. 1650/8 o výměře 578 m2 a sousední pozemek p.č 1650/9 o výměře 207 m2 (vzniklý dle GP 3133-31/2016), oba v k.ú. Hořice v Podkrkonoší (Brandlova ul.).

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  uzavření kupní smlouvy č. 2004016041 na prodej pozemku p.č. 1650/8 o výměře 578 m2 a sousedního pozemku p.č 1650/9 o výměře 207 m2 (vzniklý dle GP 3133-31/2016), oba v k.ú. Hořice v Podkrkonoší (Brandlova ul.), panu L.L. za kupní cenu 298.050 Kč.
  •         II. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu,  k podpisu kupní smlouvy č. 2004016041.


ZM/13/2/2016 — Bezúplatný převod pozemku p.č. 225/8 v k.ú. Libonice (lávka) od České republiky — Úřadu pro zastupování státu do vlastnictví města Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  uzavření smlouvy na bezúplatný převod majetku, kterou převodce (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) bezúplatně převede pozemek p.č. 225/8, ostatní plocha, silnice, v k.ú. Libonice do vlastnictví města Hořice.
  •         II. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu, k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 225/8, ostatní plocha, silnice v k.ú.Libonice do vlastnictví města Hořice od převodce — Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).


ZM/14/2/2016 — Prodej pozemku p.č. st. 88 v k.ú. Březovice (jez) do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  uzavřít se státním podnikem Povodí Labe kupní smlouvu č. D994150442, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st. 88 o výměře 14 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k.ú. Březovice, zapsaný na listu vlastnictví č.10001, vedený u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. Kupní cena je 3.940 Kč.
  •         II. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu, k podpisu kupní smlouvy uvedené v čl. I. tohoto usnesení (jez Březovice).


ZM/15/2/2016 — GARÁŽ Janečková — prodej pozemku p.č. st. 2712 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší (ul. Pod Lipou) o výměře 27 m2.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e   uzavření kupní smlouvy č. 2004016031 na prodej pozemku p.č. st. 2712 o výměře 27 m2, druh pozemku zastavěná plocha, v k.ú. Hořice v Podkrkonoší paní M. J.. Kupní cena pozemku je 8.000 Kč, kupující dále uhradí vypracování znaleckého posudku a poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
  •         II. p o v ě ř u j e Aleše Svobodu, starostu, k podpisu kupní smlouvy citované v čl. I. tohoto usnesení (pozemek pod garáží, paní J.).


ZM/16/2/2016 — GARÁŽ pán a paní Š. — prodej pozemku p.č.st. 2713 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší (ul. Pod Lipou) o výměře 26 m2.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e   uzavření kupní smlouvy č. 2004016032 na prodej pozemku p.č. st. 2713 o výměře 26 m2, druh pozemku zastavěná plocha, v k.ú. Hořice v Podkrkonoší manželům H. a J. Š.. Kupní cena pozemku je 8.000 Kč, kupující dále uhradí vypracování znaleckého posudku a poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
  •         II. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu, k podpisu kupní smlouvy, citované v čl. I. tohoto usnesení (pozemek pod garáží Š.).


ZM/17/2/2016 — Směna pozemků p.č. 1029/151 (90 m2) a p.č. 3555 (24 m2) za pozemek 1029/154 (75 m2) dle GP 3052-115/2014, všechny v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, Pelikánova ul.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  uzavření Směnné smlouvy č. 2004016013, kterou bude provedena směna pozemku p. č. 1029/151 o výměře 90 m 2 (druh pozemku trvalý travní porost) ve vlastnictví města Hořice za pozemek p.č. 1029/154 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 75 m2 vespoluvlastnictví pana P.N. (1/3), paní H.N. (1/3) a paní MUDr. R.S. (1/3), vzniklý oddělením od pozemku p.č. 1029/7 (ostatní plocha, zeleň). Směna bude realizována v cenách 100 Kč/m2, tzn. doplatek ve prospěch města Hořice je ve výši 1.500 Kč.  
  •         II. s c h v a l u j e  uzavření Kupní smlouvy č. 2004016014, kterou město Hořice prodá pozemek p.č. 3555 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 24 m2 do spoluvlastnictví paní H.N., panu P.N., MUDr. R.S. a paní D.H. Cena pozemku je 100 Kč/m2, tj. 2.400 Kč. Kupující též uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
  •         III. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu, k podpisu Směnné smlouvy č. 2004016013 dle bodu I. tohoto usnesení a k podpisu Kupní smlouvy č.2004016014 dle bodu II. tohoto usnesení.


ZM/18/2/2016 — Plnění rozpočtu města Hořice k 31.3.2016, včetně rozpočtu peněžních fondů.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  plnění rozpočtu města Hořice k 31.3.2016, včetně rozpočtu peněžních fondů.


ZM/19/2/2016 — Úpravy rozpočtu.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 19, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  úpravy rozpočtu č. 14-24/2016 dle předloženého návrhu.
  •         II. u k l á d á  Mgr. Kuchtovi, tajemníkovi, zapracovat schválené úpravy rozpočtu do účetní závěrky ke dni 31.5.2016.


ZM/20/2/2016 — Zpráva o zpracování územního plánu Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu o postupu pořízení územního plánu.


ZM/21/2/2016 — Plnění investičních akcí k 31.3.2016.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  plnění investičních akcí k 31.3.2016.


ZM/22/2/2016 — Žádost Mgr. J.B. o poskytnutí půjčky z FRB města.


 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice s c h v a l u j e poskytnutí půjčky z FRB ve výši 30.000 Kč na zřízení ekologického topení v rodinném domě v Hořicích.


ZM/23/2/2016 — Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice s c h v a l u j e  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích.

Zdroj: www.horice.org 

Starosta města Hořice svolává dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, zasedání městského zastupitelstva na pondělí 21. září 2015 od 16.00 hod. v divadelním sále v budově radnice.

Program:

 • Plnění rozpočtu města Hořice k 31.8.2015, včetně rozpočtu peněžních fondů
 • Úpravy rozpočtu
 • Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu na rok 2016
 • Plnění investičních akcí
 • Převody pozemků
 • Změny zřizovacích listin a příspěvkových organizací
 • Městská nemocnice Hořice - vyřazení majetku
 • Různé