Zastupitelstvo

Podívejte se na složení zastupitelů města Hořice, jak hlasují zastupitelé, přečtětěti si programové prohlášení, nebo zápisy a jednotlivých zastupitelstev města Hořice.

Podívejte se na zápis Zastupitelstva, které proběhlo dne 2. května 2016, jak hlasoval Váš zastupitel, nebo celá strana? Čtěte dále.


 Účast zastupitelů

Hlasování zastupitelstva města Hořice -  2.5.2016

Nejdůležitejší bod Výroční zprávy městských organizací

Hlasování 
k bodu č.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
J. Bouzková * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
F. Doležal * * * * * *
* *
*
* * * * * * * * * * * * * *
I. Doležal * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Ertl * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
S. Filáková  N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
R. Chalupa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
B. Jančík * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. John * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
O. Kada * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
P. Moravec * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Pour * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. Sezima * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
P. Sieber * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
M. Stuchlíková * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A.Svoboda * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I. Šedivá * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V. Šmatolán * * * * * * * * * * * * * * * * * * N * * * *
J. Toušová * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
L. Vorlová * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
R. Vrťátko * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
J. Winter * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Schváleno? A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

* Pro   /    * Proti   /   Z Zdržel(a) se    /  N  Nepřítomen/Nepřítomna

U s n e s e n í  č.  2/2016 z jednání Zastupitelstva města v Hořicích dne 2. května 2016 

ZM/1/2/2016 — Organizační zajištění jednání Zastupitelstva města Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice s c h v a l u j e  organizační zajištění 2. zasedání Zastupitelstva města Hořice dne 2. května 2016.


ZM/2/2/2016 — Program jednání Zastupitelstva města Hořice.


 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice s c h v a l u j e  program jednání Zastupitelstva města Hořice dne 2. května 2016.


ZM/3/2/2016 — Plnění usnesení ze Zastupitelstva města Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í   plnění usnesení Zastupitelstva města Hořice č. 3 a 5/2013,  2 a 5/2015, 1/2016.


ZM/4/2/2016 — Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu o bezpečnostní situaci v teritoriu působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Hořice.


ZM/5/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Sportovního zařízení města Hořice za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Sportovního zařízení města Hořice za rok 2015.


ZM/6/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Sociálních služeb města Hořice za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Sociálních služeb města Hořice za rok 2015.


ZM/7/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Domu kultury Koruna za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Domu kultury Koruna za rok 2015.ZM/8/2/2016 — Zpráva o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Hořicích za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Hořicích za rok 2015.


ZM/9/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Městské energetické — Hořice, s.r.o. za rok 2015.


 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Městské energetické — Hořice, s.r.o. za rok 2015.


ZM/10/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Technických služeb, spol. s r.o. za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  výroční zprávu o hospodaření a činnosti Technických služeb, spol. s r.o. za rok 2015.


ZM/11/2/2016 — Výroční zpráva o hospodaření a činnosti Městské nemocnice Hořice za rok 2015.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í   výroční zprávu o hospodaření a činnosti Městské nemocnice Hořice za rok 2015.


ZM/12/2/2016 — prodej pozemku p.č. 1650/8 o výměře 578 m2 a sousední pozemek p.č 1650/9 o výměře 207 m2 (vzniklý dle GP 3133-31/2016), oba v k.ú. Hořice v Podkrkonoší (Brandlova ul.).

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  uzavření kupní smlouvy č. 2004016041 na prodej pozemku p.č. 1650/8 o výměře 578 m2 a sousedního pozemku p.č 1650/9 o výměře 207 m2 (vzniklý dle GP 3133-31/2016), oba v k.ú. Hořice v Podkrkonoší (Brandlova ul.), panu L.L. za kupní cenu 298.050 Kč.
  •         II. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu,  k podpisu kupní smlouvy č. 2004016041.


ZM/13/2/2016 — Bezúplatný převod pozemku p.č. 225/8 v k.ú. Libonice (lávka) od České republiky — Úřadu pro zastupování státu do vlastnictví města Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  uzavření smlouvy na bezúplatný převod majetku, kterou převodce (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) bezúplatně převede pozemek p.č. 225/8, ostatní plocha, silnice, v k.ú. Libonice do vlastnictví města Hořice.
  •         II. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu, k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 225/8, ostatní plocha, silnice v k.ú.Libonice do vlastnictví města Hořice od převodce — Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).


ZM/14/2/2016 — Prodej pozemku p.č. st. 88 v k.ú. Březovice (jez) do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  uzavřít se státním podnikem Povodí Labe kupní smlouvu č. D994150442, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st. 88 o výměře 14 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k.ú. Březovice, zapsaný na listu vlastnictví č.10001, vedený u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín. Kupní cena je 3.940 Kč.
  •         II. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu, k podpisu kupní smlouvy uvedené v čl. I. tohoto usnesení (jez Březovice).


ZM/15/2/2016 — GARÁŽ Janečková — prodej pozemku p.č. st. 2712 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší (ul. Pod Lipou) o výměře 27 m2.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e   uzavření kupní smlouvy č. 2004016031 na prodej pozemku p.č. st. 2712 o výměře 27 m2, druh pozemku zastavěná plocha, v k.ú. Hořice v Podkrkonoší paní M. J.. Kupní cena pozemku je 8.000 Kč, kupující dále uhradí vypracování znaleckého posudku a poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
  •         II. p o v ě ř u j e Aleše Svobodu, starostu, k podpisu kupní smlouvy citované v čl. I. tohoto usnesení (pozemek pod garáží, paní J.).


ZM/16/2/2016 — GARÁŽ pán a paní Š. — prodej pozemku p.č.st. 2713 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší (ul. Pod Lipou) o výměře 26 m2.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e   uzavření kupní smlouvy č. 2004016032 na prodej pozemku p.č. st. 2713 o výměře 26 m2, druh pozemku zastavěná plocha, v k.ú. Hořice v Podkrkonoší manželům H. a J. Š.. Kupní cena pozemku je 8.000 Kč, kupující dále uhradí vypracování znaleckého posudku a poplatek za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
  •         II. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu, k podpisu kupní smlouvy, citované v čl. I. tohoto usnesení (pozemek pod garáží Š.).


ZM/17/2/2016 — Směna pozemků p.č. 1029/151 (90 m2) a p.č. 3555 (24 m2) za pozemek 1029/154 (75 m2) dle GP 3052-115/2014, všechny v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, Pelikánova ul.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  uzavření Směnné smlouvy č. 2004016013, kterou bude provedena směna pozemku p. č. 1029/151 o výměře 90 m 2 (druh pozemku trvalý travní porost) ve vlastnictví města Hořice za pozemek p.č. 1029/154 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 75 m2 vespoluvlastnictví pana P.N. (1/3), paní H.N. (1/3) a paní MUDr. R.S. (1/3), vzniklý oddělením od pozemku p.č. 1029/7 (ostatní plocha, zeleň). Směna bude realizována v cenách 100 Kč/m2, tzn. doplatek ve prospěch města Hořice je ve výši 1.500 Kč.  
  •         II. s c h v a l u j e  uzavření Kupní smlouvy č. 2004016014, kterou město Hořice prodá pozemek p.č. 3555 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 24 m2 do spoluvlastnictví paní H.N., panu P.N., MUDr. R.S. a paní D.H. Cena pozemku je 100 Kč/m2, tj. 2.400 Kč. Kupující též uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
  •         III. p o v ě ř u j e  Aleše Svobodu, starostu, k podpisu Směnné smlouvy č. 2004016013 dle bodu I. tohoto usnesení a k podpisu Kupní smlouvy č.2004016014 dle bodu II. tohoto usnesení.


ZM/18/2/2016 — Plnění rozpočtu města Hořice k 31.3.2016, včetně rozpočtu peněžních fondů.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  plnění rozpočtu města Hořice k 31.3.2016, včetně rozpočtu peněžních fondů.


ZM/19/2/2016 — Úpravy rozpočtu.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 19, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice
  •         I. s c h v a l u j e  úpravy rozpočtu č. 14-24/2016 dle předloženého návrhu.
  •         II. u k l á d á  Mgr. Kuchtovi, tajemníkovi, zapracovat schválené úpravy rozpočtu do účetní závěrky ke dni 31.5.2016.


ZM/20/2/2016 — Zpráva o zpracování územního plánu Hořice.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  zprávu o postupu pořízení územního plánu.


ZM/21/2/2016 — Plnění investičních akcí k 31.3.2016.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice b e r e   n a   v ě d o m í  plnění investičních akcí k 31.3.2016.


ZM/22/2/2016 — Žádost Mgr. J.B. o poskytnutí půjčky z FRB města.


 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice s c h v a l u j e poskytnutí půjčky z FRB ve výši 30.000 Kč na zřízení ekologického topení v rodinném domě v Hořicích.


ZM/23/2/2016 — Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích.

 •     Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Pro — 20, Proti — 0, Zdržel se — 0
 •     Zastupitelstvo města Hořice s c h v a l u j e  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích.

Zdroj: www.horice.org 

Starosta města Hořice svolává dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, zasedání městského zastupitelstva na pondělí 21. září 2015 od 16.00 hod. v divadelním sále v budově radnice.

Program:

 • Plnění rozpočtu města Hořice k 31.8.2015, včetně rozpočtu peněžních fondů
 • Úpravy rozpočtu
 • Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu na rok 2016
 • Plnění investičních akcí
 • Převody pozemků
 • Změny zřizovacích listin a příspěvkových organizací
 • Městská nemocnice Hořice - vyřazení majetku
 • Různé

Chcete vědět, jak hlasují zastupitelé města Hořice?

Připravili jsme pro Vás přehledné tabulky a grafy jednotlivých zasedání Zastupitelstva města Hořice, u každé tabulky máte legendu, podle které poznáte rychle a přehledně, jak daný zastupitel hlasoval u kterého bodu a o čem se v daném bodě hlasovalo, zda byl Pro, Proti, Zdržel se, nebo byl Nepřítomen. Detailnější popis bodů naleznete pod výpisem bodů v samostatném článku. Jména zastupitelů slouží jako odkazy profil zastupitele, ve kterém naleznete další informace, jako za kterou stranu byl nominován, jak často se jednání Zastupitelstva účastní, nebo si zktrolovat program strany, jak hlasuje s tím, co si strana do voleb vzala jako lákadlo na Vás voliče a občany města Hořice. Data jsou aktualizována vždy po zasedání Zastupitelstva. Zároveň můžete v profilu zastupitele oznámkovat jeho práci, jak s ní jste nebo nejste spokojení.

Číst dál...

Zápis z jednání zastupitelstva dne 5.11.2014

Schůzi prvního nového zastupitelstva města Hořice zahájil ještě současný starosta Ivan Doležal, zvolení zastupitelé složili jednotlivě slib, že budou svoji funkci vykonávat svědomitě a čestně,... poté je přivítal do jejich funkce se slovy „Vážení zastupitelé, nyní se můžete ujmout svého mandátu, pevně věřím, že jej budete vykonávat ku prospěchu našeho krásného města“ uvedl Ivan Doležal – toto by si určitě také přáli všichni obyvatelé města Hořice.

Číst dál...

Nejnovější zprávy

Zprávy policie, hasiči